Zorg van grote waarde

Hallo, wij zijn de Apeldoornse zorgorganisatie KleinGeluk! Dat is de nieuwe naam voor De Zorgmensen en De Goede Zorg samen. In de ouderenzorg vinden we kleine dagelijkse geluksmomentjes van onschatbare waarde. Het gaat om dat hart van goud en die klik met de cliënt. Een cliënt die zichzelf kan zijn en zelf kan kiezen.

Bij KleinGeluk woon je kleinschalig en zijn de zorgmogelijkheden veelzijdig. We hebben ook thuiszorg en specialistische zorg. Ouderenzorg moet echt persoonlijke zorg zijn, vinden we. Mensen die zich lekker thuis voelen, daar doen we het voor. Een stralende lach maakt onze dag. Doe jezelf een groot plezier, ontdek KleinGeluk!

Bloem Illustratie

Wat doet KleinGeluk?

Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding thuis: onze thuiszorg biedt de juiste hulp om thuis te blijven wonen. We helpen zonodig ook bij het aan- en uitkleden, eten en drinken, wassen en medicijnen innemen. Thuiszorg is ook tijdelijk mogelijk om de mantelzorger te ontlasten.

Kies uit levensloopbestendige zorgwoningen op diverse locaties in Apeldoorn. Zelfstandig verblijven in een woning direct naast een van onze woonzorgcentra, maar wel voorzien van alle zorg, service en voorzieningen. In geval van nood is hulp direct beschikbaar.

Als wonen zonder hulp niet meer lukt, biedt één van onze woonzorgcentra de oplossing. Kies zelf de plek die het beste past. We geven daarbij graag een persoonlijk advies.

Is thuis wonen in verband met dementie niet meer goed mogelijk dan biedt kleinschalig wonen een uitkomst. De ruime groepswoningen bestaan uit zes tot acht privé appartementen. De huiskamer en de keuken worden gedeeld. We koken en eten samen.

Voor bijvoorbeeld het verzorgen van een wond wilt u niet helemaal naar het ziekenhuis. Onze 24-uurs verpleegkundige dienst is daarom altijd vlakbij. KleinGeluk heeft Gespecialiseerd Verpleegkundigen als het gaat om bijvoorbeeld:

Alzheimer
Dementie
Diabetes
Parkinson
Geriatrie
COPD
Terminale zorg
Palliatieve zorg
Hartfalen
Wondverpleging
Decubitus
Incontinentie
GGZ
CVA/TIA & NAH
Mantelzorg
Geestelijke Gezondheidszorg

Deze activiteiten helpen om beter te functioneren en langer thuis te kunnen wonen. We organiseren activiteiten om anderen te ontmoeten, een dagritme te behouden en actief te blijven.

Via een alarm om hals of pols met één druk op de knop is onze hulp nabij. Zo kunnen directe hulpvragen direct worden gesteld en als het nodig is, komen we direct. De Zorglijn weet alle informatie en bijbehorende kosten van deze noodknop.

De kosten voor onze zorg- en dienstverlening zijn afhankelijk van uw inkomen en indicatie. U heeft recht op goede zorg en ondersteuning en u kunt hiervoor aanspraak maken op de WLZ, PGB en de Wmo. Zo blijft uw eigen bijdrage vaak beperkt. Meer informatie over het aanvragen van een indicatie of hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan gerust contact op met de Zorglijn. Wij helpen graag.

U kunt onze algemene leveringsvoorwaarden downloaden. Hierin staan de rechten en plichten van zowel de organisatie als die van de cliënt beschreven.

Als organisatie vinden wij het van groot belang en zien het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens! Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam, adres, medische informatie of een foto. Hier dragen wij al zorg voor, maar met de komst van de nieuwe wet: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn hier enkele verplichtingen voor organisaties bij gekomen en zijn rechten van belanghebbende verder uitgebreid.

Stichting KleinGeluk maakt gebruik van persoonsgegevens om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de wensen en verlangens van haar cliënten op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Download voor meer informatie ons privacy statement.

Per 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht geworden. Dit kwaliteitskader geeft richting aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg en beschrijft aan welke vereisten goede zorg moet voldoen. Het kwaliteitskader is vooral gericht op leren en verbeteren en levert verschillende (nieuwe) verplichtingen op voor zorgorganisaties. Onze zorg- en dienstverlening is kleinschalig en persoonlijk. Zo kunnen we kwalitatief goede zorg op maat leveren. Kwaliteit van leven van onze cliënten staat centraal. Samen stemmen we wensen en behoeften af, waarbij ze ook vertrouwen opbouwen in wat ze nog wel kunnen.

Ten tijde van het opstellen van het kwaliteitsverslag 2017/2018, bevonden De Zorgmensen en De Goede Zorg zich midden in een fusietraject. Omdat er nog geen sprake was van volledige integratie, zijn de kwaliteitsverslagen vooralsnog apart opgesteld.

Stichting De Goede Zorg heeft een ANBI (een algemeen nut beogende instelling) status. Een ANBI zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Vrienden van De Goede Zorg
Fiscale nummer: 8186.37.857
Adresgegevens: Loolaan 1 , 7314 AA APELDOORN
055-5765050/055-5765051

Statutaire doelstelling

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. het verlenen van financiële en/of materiële steun aan (de cliënten en
medewerkers van) de woon-zorgcentra:
- Avondzon (thans gevestigd aan de Adelaarslaan 39 te Apeldoorn);
- De Matenhof (thans gevestigd aan de Warenargaarde 775 te Apeldoorn); en
- De Veenkamp (thans gevestigd aan de Gemzenstraat 9 te Apeldoorn); alsmede aan (de cliënten en medewerkers van) - aan één van de voornoemde woon-zorgcentra verbonden - (zorg)locaties en/of projecten;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting zal haar doel onder meer verwezenlijken door vier afzonderlijke financiële fondsen te administreren en te beheren.
Voor ieder van de drie voormelde woonzorgcentra zal één afzonderlijk financieel fonds worden beheerd, dat bestemd is voor het betreffende woonzorgcentrum.
Bovendien zal een algemeen financieel fonds worden beheerd dat bestemd is voor alle voormelde woonzorgcentra en de stichting zelf.
3. De stichting beoogt geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen.
4. Het vermogen van de stichting zal onder meer gevormd worden door hetgeen
verkregen wordt uit hoofde van:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling van de Stichting Vrienden van De Goede Zorg per 1 januari 2019 is:

 • de heer drs. B.A. Blaauw, voorzitter (doelgroep: (voormalige) directeur-bestuurder Stichting De Goede Zorg);
 • de heer R.R. Kneefel, secretaris en penningmeester (doelgroep: cliënten);
 • mevrouw J.K. Looman-Kersten lid (doelgroep: cliënten);
 • de heer J.G. Lamberts, lid (doelgroep: cliënten);
 • mevrouw M. Polleman (doelgroep: medewerkers).

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding; de voorzitter van het bestuur wordt betaald door de rechtsopvolger van de Stichting De Goede Zorg, namelijk de Stichting KleinGeluk. De bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Documenten

Klein Geluk bloem

KleinGeluk is

een thuiszorg medewerker die geen haast heeft

KleinGeluk is

je kleindochter je dansmoves showen

KleinGeluk is

als iedere dag de moeite waard is

Onze vacatures

Op zoek naar een baan, vakantiewerk of vrijwilligerswerk in de zorg? Bekijk hier onze vacatures.

Bekijk vacatures
Vacatures

Nieuws

Rommelmarkt zaterdag 18 mei

Rommelmarkt zaterdag 18 mei

Op zoek naar leuke hobbyspulletjes en snuisterijen? Bezoek dan onze rommelmarkt! Koffie en thee staan klaar (€ 0,50).

 • Van 13.00 - 16.00 uur
 • Binnentuin van Sainte Marie, Arnhemseweg 279 Apeldoorn
Bert Blaauw interview

KleinGeluk was aanwezig op de Zorgbanenmarkt 14 maart 2019.

Bert Blaauw, lid van raad van bestuur, vertelt over KleinGeluk, zorg van grote waarde en werk dat gelukkig maakt.

Luister naar het interview
Nieuws

Bezoek KleinGeluk tijdens de Week van Zorg en Welzijn: 11-16 maart 2019

KleinGeluk doet mee aan de Week van Zorg en Welzijn, van 11 tot 16 maart 2019.

Beleef KleinGeluk! Bezoek ons in Apeldoorn:

 • 14 maart, 11.00-16.00 uur: Zorgbanenmarkt in Omnisport (tijdens WK paralympisch baanwielrennen)
 • 16 maart, 10.00-13.00 uur: Open dag van onze locaties
  Vragen over zorg of op zoek naar een nieuwe uitdaging? Van harte welkom!

  Bezoek onze woonzorgcentra:
  Avondzon, Eendenweg 50
  Sainte Marie, Arnhemseweg 279

  Bezoek onze thuiszorglocaties met zorgwoningen:
  Symfonie, Arnhemseweg 279
  Nieuw Zuidzicht, Roekenhof
  Kristal, Distelvlinderlaan 210
  De Groene Hoven, Marconistraat 161
 • 11, 13 en 15 maart, 10.00-11.30 uur: meelooprondes met onze medewerkers

  Locaties:
  Avondzon, Eendenweg 50
  De Matenhof, Warenargaarde 775
  De Veenkamp, Gemzenstraat 9
  Sainte Marie, Arnhemseweg 279

  Meld je aan voor de meelooprondes via onze Zorglijn: 0800-0604. Wees er snel bij, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Lees het interview met onze zorgprofessionals Annelies Jacobsen en Esther Zwanenburg: ‘Dat hart van goud en die klik met de cliënt’.

Lees het interview
Naar boven