Anbi-status

Stichting De Goede Zorg heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Een ANBI zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Vrienden van De Goede Zorg
Fiscale nummer: 8186.37.857
Adresgegevens: Loolaan 1 , 7314 AA APELDOORN
055-5765050/055-5765051

Statutaire doelstelling

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. het verlenen van financiële en/of materiële steun aan (de cliënten en
medewerkers van) de woon-zorgcentra:
– Avondzon (thans gevestigd aan de Adelaarslaan 39 te Apeldoorn);
– De Matenhof (thans gevestigd aan de Warenargaarde 775 te Apeldoorn); en
– De Veenkamp (thans gevestigd aan de Gemzenstraat 9 te Apeldoorn); alsmede aan (de cliënten en medewerkers van) – aan één van de voornoemde woon-zorgcentra verbonden – (zorg)locaties en/of projecten;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting zal haar doel onder meer verwezenlijken door vier afzonderlijke financiële fondsen te administreren en te beheren.
Voor ieder van de drie voormelde woonzorgcentra zal één afzonderlijk financieel fonds worden beheerd, dat bestemd is voor het betreffende woonzorgcentrum. Bovendien zal een algemeen financieel fonds worden beheerd dat bestemd is voor alle voormelde woonzorgcentra en de stichting zelf.
3. De stichting beoogt geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen.
4. Het vermogen van de stichting zal onder meer gevormd worden door hetgeen
verkregen wordt uit hoofde van:
– subsidies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten;
– alle andere verkrijgingen en baten

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling van de Stichting Vrienden van De Goede Zorg per 1 januari 2019 is:

de heer drs. B.A. Blaauw, voorzitter (doelgroep: (voormalige) directeur-bestuurder Stichting De Goede Zorg);
de heer R.R. Kneefel, secretaris en penningmeester (doelgroep: cliënten);
mevrouw J.K. Looman-Kersten lid (doelgroep: cliënten);
de heer J.G. Lamberts, lid (doelgroep: cliënten);
mevrouw M. Polleman (doelgroep: medewerkers).

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding; de voorzitter van het bestuur wordt betaald door de rechtsopvolger van de Stichting De Goede Zorg, namelijk de Stichting KleinGeluk. De bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan Vrienden van de Goede Zorg, 2015 t/m 2020
Verslag uitgeoefende activiteiten
Jaarrekening 2017