'Samen op weg gaan, in beweging blijven en dialoog aangaan'

Gerda Bos (voorzitter RvT) en Karin Pullen (lid RvT) blikken terug op het fusiejaar, staan stil bij waardevolle momenten en kijken alvast kort vooruit naar de toekomst voor KleinGeluk.

Vanuit welke achtergrond zijn jullie betrokken bij KleinGeluk?

Karin: “Ik wil graag van waarde zijn voor mijn omgeving en de samenleving. Ik zet me graag in voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen ertoe doet en zijn/haar plek hierin heeft. In het dagelijks leven ben ik onderwijsbestuurder en verantwoordelijk voor passend onderwijs.
Binnen KleinGeluk ben ik ook voorzitter van de remuneratiecommissie. We bereiden adviezen voor die we voorleggen aan de voltallige raad. Op deze wijze zijn we met elkaar goed geïnformeerd en kunnen we elkaar ondersteunen en ontzien in de belasting van het werk. Kijkend naar KleinGeluk, ligt de focus op de kleine, maar waardevolle geluksmomenten die kleur geven aan iedere dag van zowel cliënten als medewerkers. Dat sluit goed aan bij mijn missie om het samen goed te doen, goed voor elkaar te zorgen, met specifieke aandacht voor kwetsbare mensen. Wat dat betreft liggen zorg en onderwijs voor mij dan ook heel dicht bij elkaar.”

Gerda: “Ik vind het belangrijk iets te kunnen betekenen voor mensen die kwetsbaar zijn. Ik wil me ook heel graag maatschappelijk inzetten en vind het mooi om dat te kunnen doen vanuit verschillende rollen, waaronder mijn toezichthoudende rol. Het is van belang dat de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en stakeholders van de organisatie in gezamenlijkheid van toegevoegde waarde kunnen zijn voor cliënten en de organisatie verder kunnen positioneren in de regio. Naast voorzitter van de Raad van Toezicht, maak ik deel uit van de Remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid van KleinGeluk. Als voorzitter vind ik het belangrijk om in gezamenlijkheid te komen tot goed toezicht, waarbij van elkaars expertise gebruik wordt gemaakt. Ik heb een verpleegkundige, onderwijskundige en bedrijfskundige achtergrond en ben in diverse hogere managementfuncties en binnen verschillende werkvelden in de ouderenzorg werkzaam geweest. Op dit moment ben ik naast toezichthouder werkzaam in het Hoger Beroepsonderwijs en als auditor verbonden aan een organisatie die kwaliteitskeurmerken afgeeft in de zorg.”

Hoe kijken jullie terug op het afgelopen fusiejaar?

Gerda: “Een fusie neemt als vanzelfsprekend tijd in beslag. Er is een aantal jaren aan gewerkt, waarbij we in eerste instantie nader kennis hebben gemaakt met elkaar. We hebben gesprekken gevoerd over de visie, hoe we met elkaar willen samenwerken, toezicht willen houden en de twee organisaties samen kunnen brengen tot één organisatie die waarde toevoegt aan cliënten in Apeldoorn en omgeving. Dat is best een uitdaging, maar ik denk dat we daar met elkaar goed in zijn geslaagd. Daarbij hebben we gewerkt met een commissie, namelijk de commissie toezicht, die adviserend was naar de Raad van Toezicht van De Goede Zorg en de Raad van Commissarissen van De Zorgmensen. Een afvaardiging van beide raden was vertegenwoordigd in deze commissie. Beide raden afzonderlijk gaven goedkeuring over de adviezen die voorlagen, wat uiteindelijk definitief is beklonken in de gezamenlijke Raad van Toezicht.”

Karin: “Wat fijn was en meehelpt, is dat we als organisaties al goede bekenden van elkaar waren in het zorglandschap in Apeldoorn. Het helpt als je van elkaar weet wie je bent en wat je doet. Er waren in het algemeen ook meer overeenkomsten dan verschillen. Zo kom je dan ook vrij makkelijk aan tafel bij elkaar, waarbij je steeds een stap verder zet. Die stap hebben we samen, in alle zorgvuldigheid, goed gezet. Hierbij zorgden we ervoor dat iedereen was aangehaakt en zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Door veel energie te steken in het gehele voortraject, hebben we vervolgstappen kunnen zetten om aan de slag te gaan.”

Zijn er zaken, belangrijke focuspunten geweest waarvan jullie hebben kunnen leren?

Gerda: “Het is een intensief, waardevol en leerzaam proces geweest. De integratie binnen de RvT is, mede door de verschillende commissies vanuit beide organisaties intact te laten, zoals bijvoorbeeld de commissies kwaliteit en veiligheid, ook echt van de grond gekomen. Door deze samenstelling is de kennis en deskundigheid in de commissies behouden gebleven. Dit vormde een mooie basis voor de verdere integratie van beide raden. Ik realiseer me dan ook hoe snel het is gegaan. Toen we vorig jaar dan definitief met elkaar om tafel zaten en aan de slag gingen, had ik al heel snel het idee dat we één RvT waren.”

Karin: “Ik heb geleerd dat een fusie eigenlijk begint bij de koffieautomaat. Je maakt een praatje met elkaar, waarbij je erna ook ruimte laat voor openheid en eerlijkheid en ongemakkelijkere situaties zich mogen voordoen. Wat ons bindt is dat we allemaal hart voor onze cliënten hebben. Hun kwaliteit van leven staat voorop en we dienen daarbij allemaal hetzelfde doel. Van daaruit bouwen we met elkaar aan een nieuwe toekomst voor KleinGeluk.”

 

Kwaliteit van leven van onze cliënten staat voorop. Van daaruit bouwen we met elkaar aan een nieuwe toekomst voor KleinGeluk.

Wat zijn kleine geluksmomenten voor jullie zelf? Wat staat daarbij voorop?

Karin: “Voor mij is het heel waardevol dat we echt in contact zijn met elkaar en dat we samen stappen zetten. Daar word ik heel blij van. Hierbij staat altijd voorop dat we het voor de cliënten doen; zij dienen zich veilig en vertrouwd te voelen en gezien en gehoord. Dit is dan ook iedere keer mijn drijfveer. Naast het in gesprek gaan over het reilen en zeilen in de organisatie, kijken we er ook zelf rond om gevoel te krijgen hoe het gaat op dat moment.”

Gerda: “Voor mij staat het moment nog heel erg bij toen we als Raad van Toezicht en Raad van Bestuur met wijkverpleegkundigen in gesprek gingen over het thema Kwaliteit en Veiligheid in de thuiszorg. We hebben situaties besproken waar cliënten tevreden over zijn, blij van worden, maar ook waar zij knelpunten ervaren. Daar gaat het allemaal om; de kwaliteit van leven en zorg die cliënten ervaren en hoe we daar verbeteringen in aan kunnen brengen. We zijn daarbij in gesprek geweest met (wijk)verpleegkundigen. Er kwamen heel mooie momenten in hun werk naar voren, maar ook wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Dat was heel waardevol. Ook de kwaliteitsmonitor die is gebaseerd is op Positieve Gezondheid en waarbij de cliënt de regie heeft, vind ik een waardevolle ontwikkeling. Uiteraard kan ik nog meer mooie momenten noemen. Een aantal zaken staat voor mij voorop, namelijk: dat cliënten goede zorg ervaren; medewerkers goed worden gefaciliteerd; de RvB zijn werk goed kan doen en daarbij adequaat wordt ondersteund; en tot slot als toezichthoudend orgaan toezicht houden vanuit good governance.”

Hoe zien jullie de toekomst voor KleinGeluk? Wat wensen jullie de organisatie toe?

Karin: “Ik zie de toekomst heel zonnig in. Daarbij wil ik mijn complimenten geven aan alle medewerkers die erbij betrokken zijn en zich elke dag weer inzetten voor het welbevinden van alle cliënten. Ik wens KleinGeluk toe dat zij verder gaat op de ingeslagen weg, waarbij we met de toekomst in het vizier samen op weg gaan, in beweging blijven en altijd in dialoog blijven met elkaar. Ik vind de ‘eenheid in verscheidenheid’ hierbij mooi, waarbij we met ruimte voor verschillende zienswijzen hetzelfde doel nastreven. Met Positieve Gezondheid aan de basis vormen we met elkaar één KleinGeluk.”

Gerda: “Ook voor mij is in dialoog blijven met elkaar in deze snel veranderende wereld belangrijk. Daarbij zijn verbinden, samenwerken, netwerken en elkaar blijven opzoeken met aandacht voor diversiteit en verbeteringen belangrijke uitgangspunten voor de toekomst. Andere invalshoeken geven immers kansen en mogelijkheden om een mening bij te stellen en met elkaar tot een scherper, nieuw inzicht te komen. Hoewel de snel veranderende wereld mede bepalend is voor de richting van een zorgorganisatie, heeft KleinGeluk zelf al een duidelijke koers bepaald en voorbereidingen getroffen om deze weg te bewandelen.
De samenwerking tussen de RvB en RvT is hierbij heel goed. We prijzen ons dan ook gelukkig met de inzet van de bestuurders en de fijne samenwerking die aan de basis ligt. Ik ben positief over de uitgezette koers en de toekomst van KleinGeluk. Een compliment aan een ieder die zich heeft ingezet voor cliënten is zeker op z’n plaats. Ik wens cliënten en medewerkers van KleinGeluk een toekomst toe met heel mooie momenten.”